Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Bilgilendirme

 • Anasayfa
 • Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Bilgilendirme

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile veri sorumlusu sıfatını haiz şirketlere verisi işlenen kişilere yönelik olarak aydınlatma yükümlülüğü getirilmiştir. İşbu madde kapsamında 6698 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesi kapsamında veri sahiplerinin aydınlatılmasını amaçlamaktadır 1. Veri Sorumlusunun Kimliği İşbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek veri işleme faaliyetlerinde MEGALO TOUR’un veri sorumlusu sıfatını haiz olduğu durumlar olabilmektedir. Böyle bir durumda veri sorumlusunun kimliği işbu Sözleşme’nin “Sözleşmenin Tarafları” başlıklı maddesi altında detayları belirtildiği şekilde MGL TURIZM TIC LTD STI.’dir. 2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’da belirtilen ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir. MEGALO TOUR tarafından yürütülen tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun hareket edilmektedir. MEGALO TOUR olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kanun’un 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen işleme şartları kapsamında başta ilgili mevzuattan mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek;

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetleri yerine getirmek ve bu doğrultuda yapılacak çalışmaları gerçekleştirebilmek
 • Şirketimizce sunulacak alternatif ürünler hakkında size özel bilgi ve ürün sunabilmek;
 • Sizlerin ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak;
 • Şirketimiz ticari stratejilerini belirlemek;
 • Şirketimiz insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin amacı doğrultusunda olmak üzere 6698 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat kapsamında faaliyetlerimizi etkin bir şekilde sürdürmek amacıyla toplayabilmekte ve işleyebilmekteyiz 3. 4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütebilmemiz amacıyla yazılı, sözlü ya da elektronik yollarla toplanabileceği gibi; 6698 sayılı Kanun’a uygun olarak üçüncü kişilerden de benzer yollarla toplanabilir ve işlenebilir. Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile iş bu sözleşmeye istinaden işlenmektedir. 5. Kişisel Verilerinizin Korunması Kanunu Uyarınca Haklarınız 6698 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla MEGALO TOUR’a başvurarak, kişisel verilerinizin;
 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde 6698 sayılı Kanun’un 7’inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin talebiniz halinde yukarıda sayılan düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, info@megalotour.com adresine iletebilirsiniz. MEGALO TOUR olarak, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bize WhatsApp’tan ulaşın!
+90 (543) 285 13 25